تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line KX :

 

  • 3 شینه(L1/L2/L3/PE Housing)
  •  4 شینه(L1/L2/L3/N/PE Housing)
  •  4 ½ شینه (L1/L2/L3/N/½ PE/ PE)
  •  4 ½ شینه(L1/L2/L3/N/½ CPE/ PE) – CE
  •  5 شینه (L1/L2/L3/N/PE/ PE)
  •  5 شینه(L1/L2/L3/N/CPE/ PE) – CE

 

 

کاتالوگ باس داکت E-Line KX 

× تماس با دیزل صنعت