تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line KD:

  •  4 شینه(L1/L2/L3/N/PE)

 

کاتالوگ باسداکت مدل E-Line KD

× تماس با دیزل صنعت