تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line CCR :

 

  • 3 شینه(L1/L2/L3)
  • 4 شینه(L1/L2/L3/N)
  • 4 ½ شینه (L1/L2/L3/N/½ CPE)
  • 5 شینه (L1/L2/L3/N/CPE)

 

 

کاتالوگ باسداکت E-Line CCR

× تماس با دیزل صنعت