تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line KO-II :

 

  • 4 شینه(L1/L2/L3/N/PE)
  • 4 ½ شینه (L1/L2/L3/N/½ PE/ PE)
  • 4 ½ شینه (L1/L2/L3/N/½ PE/ PE) – CE
  • 5 شینه (L1/L2/L3/N/PE/PE)
  • 5 شینه (L1/L2/L3/N/½ CPE/PE) -CE

 

 

کاتالوگ باسداکت E-Line KO-II

× تماس با دیزل صنعت