تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line CR :

 

  • 3 شینه(L1/L2/L3)
  •  4 شینه(L1/L2/L3/N)
  •  4 ½ شینه (L1/L2/L3/N/½ CPE)
  •  5 شینه (L1/L2/L3/N/CPE)
  • 6 شینه (L1/L2/L3/2N/CPE)

 

 

کاتالوگ باس داکت E-Line CR 

× تماس با دیزل صنعت