استاندارد ISO 8528 – ژنراتورهای جریان متناوب تحریک شده توسط موتورهای احتراق داخلی پیستونی

۱. محدوده سند (Scope)

این سند (استاندارد ISO 8528-1) در خصوص موتورهای رفت و برگشتی (پیستونی) احتراق داخلی Reciprocating Internal Combustion (RIC)، ژنراتورهای جریان متناوب و کنترل ها و کلید ابزارها (Switchgear) و تجهیزات مرتبط، طبقه بندی هایی را انجام و الزام هایی را مطرح می کند. این سند در باره ژنراتورهای جریان متناوبی است توسط موتورهای RIC  جهت استفاده های  زمینی و دریایی درایو می شود و شامل مجموعه های مورد استفاده در هواپیما یا به حرکت درآوردن وسایل نقلیه زمینی و لوکوموتیوها نمی باشد.

برای برخی کاربردهای خاص (همانند برق اضطراری بیمارستان و یا ساختمان‌های بلند)، محتملا االزامات تکمیلی می تواند ضروری باشد. مفاد این سند می تواند پایه و اساس این الزامات تکمیلی باشد. برای سایر محرک های پابه رفت و برگشتی (مانند موتورهای گازی فاضلاب، موتورهای بخار)، مفاد این سند می تواند به عنوان پابه و اساس  الزامات مورد نیاز قرار گیرد. ژنزاتورها مطابق با لحاظ کردن الزامات این سند، جهت تولید برق در سناریوهای تولید مداوم (Continuous)، پیک بار Peak-Load و آماده بکار Standby  مورد استفاده قرار می گیرند. طبقه بندی های ارائه شده در این سند جهت کمک به درک متقابل بین سازنده و مشتری معرفی شده اند.

۲. مرجع ها

به اسناد زیر به گونه ای در متن ارجاع داده شده است که بخش یا تمام محتوای آنها الزامات این سند را تشکیل می دهد. برای مرجع های تاریخ دار، تنها به نسخه مرجه اشاره شده است. برای مراجع بدون تاریخ، به آخرین ویرایش سند ارجاع شده (شامل هر گونه اصلاحیه) است.

ISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumption, and test methods — Additional requirements for engines for general use

۳. تعاریف و اططلاحات

هیچ اصطلاح و تعریفی در این سند (استاندارد ISO 8528-1) ذکر نشده است. ISO و IEC پایگاه داده های اصطلاحی را برای استفاده در استانداردسازی در آدرس های زیر نگهداری می کنند:
— پلت فرم مرور آنلاین ISO: در https://www.iso.org/obp موجود است
— IEC Electropedia: موجود در http://www.electropedia.org/

۴. نمادها و اصطلاحات اختصاری

توضیح علائم و اصطلاحات اختصاری استفاده شده در این سند (استاندارد ISO 8528-1) در جدول زیر نشان داده شده است.

استاندارد ISO 8528

۵. سایر مقررات و الزامات اضافی

برای ژنراتورهای a.c. مورد استفاده توسط کشتی ها و تاسیسات دریایی که نیاز به رعایت قوانین مرتبط با آنها را دارند بایستی الزامات اضافی تر از آنچه در این سند (استاندارد ISO 8528-1) آمده است لحاظ گردد.
برای ژنراتورهای a.c.  که در تجهیزات غیر طبقه‌بندی‌شده کار می‌کنند، هر گونه نیاز اضافی لازم است که به توافق طرفین سازنده و مشتری برسد.
اگر الزامات ویژه دیگری از هر مرجع نظارتی (به عنوان مثال مراجع بازرسی یا مقامات قانونگذار) باید رعایت شوند، نام مرجع باید توسط مشتری قبل از ثبت سفارش ذکر شود.
هر گونه الزامات اضافی باید منوط به توافق بین سازنده و مشتری باشد.

۶. توضیحات کلی

۶.۱ ژنراتور

۶.۱.۱ کلیات

یک ژنراتور (Generating Set) شامل یک یا چند موتور (محرک اولیه Prime Mover) RIC است که برای تولید انرژی مکانیکی استفاده شده اند و شامل  یک یا چند آلترناتور برای تبدیل انرژی مکانیکی تولید شده به انرژی الکتریکی است. ژنراتور (Generating Set) همچنین شامل هر قطعه ای است که برای کوپل کزدن موتور(های) مکانیکی و آلترناتور(های) الکتریکی استفاده می شود (به عنوان مثال کوپلینگ ها و گیربکس) و در صورت لزوم، هر گونه اجزای مورد نیاز دیگر همچون شاسی و کنترل

۶.۱.۲ محرک های اولیه

برای اهداف این سند (استاندارد ISO 8528-1)، محرک های اولیه ممکن است دو نوع باشند:

الف) موتورهای احتراق تراکمی Compression-ignition engines
ب) موتورهای جرقه زنی Spark-ignition engines

بسته به کاربرد ژنراتور (Generating Set)، معیارهای زیر، از بین سایر معبارها، می توانند مهم باشند
انتخاب محرک اولیه مورد استفاده:

الف) کیفیت سوخت و مصرف سوخت
ب) گاز اگزوز و تولید صدا
ج) محدوده سرعت
د) جرم و ابعاد
ه) بارگیری ناگهانی الکتریکی و رفتار فرکانسی
و) مشخصات اتصال کوتاه ژنراتور
ز) سیستم های خنک کننده
ح) سیستم استارت
ط) الزامات نگهداری
ی) استفاده بهینه از گرمای هدر رفته

۶.۱.۳ آلترناتور های الکتریکی

از نقطه نظر  این سند (استاندارد ISO 8528-1)، آلترناتورهای الکتریکی ممکن است یکی از دو نوع زیر باشد

الف) سنکرون
ب) آسنکرون

بسته به کاربرد ژنراتور (Generating Set)، معیارهای زیر در انتخاب آلترناتور مورد استفاده، از بین سایر معبارها، می توانند مهم باشند.

الف) مشخصه های ولتاژ در هنگام راه اندازی و کارکرد نرمال و همچنین پس از تغییر بار – ضریب توان الکتریکی در نظر گرفته شود.
ب) رفتار اتصال کوتاه (الکتریکی و مکانیکی)؛
ج) کارایی
د) طراحی ژنراتور و نوع محفظه
ه) عملکرد در استفاده موازی Parallel-Operation Behavior
و) الزامات نگهداری

۶.۱.۴ کنترل و تابلو

تجهیزات استفاده شده جهت کنترل، سوئیچینگ، بهره برداری و نگهداری ژنراتور (Generating Set) باید بخشی از سیستم های کنترل و کلید ابزار (Switchgear) باشد.

۶.۱.۵ تجهیزات کمکی

تجهیزات کمکی اقلامی هستند که قبلاًبروی  ژنراتور نصب نشده اند اما برای عملکرد صحیح و ایمن آن ضروری هستند، مانند:

الف) سیستم استارت
ب) سیستم های گازهای ورودی و خروجی هوا
ج) سیستم های خنک کننده
د) سیستم روغن روانکاری
ه) سیستم سوخت (از جمله تصفیه سوخت در صورت لزوم).
و) منبع برق کمکی.

۶.۲ نیروگاه

یک نیروگاه شامل یک یا چند ژنراتور و تجهیزات کمکی، تجهیزات کنترل و تابلوهای برق و کلیدابزارهای مرتبط و در صورت لزوم، محل نصب (مثلاً
ساختمان، یا تجهیزات خاص مثل کانتینر یا کانوپی برای محافظت در برابر شرایط آب و هوایی). می باشد.

۷. معیارهای کاربردی Application Criteria

۷.۱ حالت های عملکرد Modes of Operation

۷.۱.۱ کلیات

حالت عملکرد ژنراتور می تواند بر مشخصه های عملکردی مهمی تأثیر بگذارد (به عنوان مثال،عملکرد اقتصادی و قابلیت اطمینان، فواصل زمانی مابین دوره های تعمیر و نگهداری) و این نکته بایستی بهنگام توافق الزامات با سازنده توسط مشتری  در نظر گرفته شود (به بند ۱۲ مراجعه کنید).

۷.۱.۲ عملکرد مداوم در بار ثابت Continuous Operation at constant load

عملکرد مداوم در بار ثابت به عنوان کار یک ژنراتور بدون محدودیت زمانی (البته با در نظر گرفتن دوره سرویس و نگهداری) تعریف می شود
که در آن بار الکتریکی اعمال شده ثابت است.
بعنوان مثال ارائه بار پایه Base Load برای نیروگاه CHP

۷.۱.۳ عملکرد مداوم در بار متغیر Continuous operation at varying load

عملکرد مداوم در بار متغیر به عنوان کار یک ژنراتور بدون محدودیت زمانی (البته با در نظر گرفتن دوره سرویس و نگهداری) تعریف می شود
که در آن بار الکتریکی اعمال شده متغیر است.
بعنوان مثال تامین نیروی برق در جایی که برق شهری یا دردسترس نیست و یا قابل اعتماد نیست.

۷.۱.۴ عملکرد زمان محدود در بار ثابت Limited time operation at constant load

عملکرد زمان محدود در بار ثابت به عنوان کار یک ژنراتور در محدوده زمانی تعیین شده تعریف می شود که در آن بار الکتریکی اعمال شده ثابت است.

به عنوان مثال زمانی که ژنراتور در زمان اوج مصرف،بخشی ثابتی از بار مصرفی را به بار تحویل می دهد. در این حالت ژنراتور بطور موازی با شبکه قراردارد و بقیه بار مصرفی توسط شبکه تامین می شود.

۷.۱.۵ عملیات زمان محدود در بار متغیر  Limited time operation at varying load

عملیات زمان محدود در بار متغیر به عنوان کار یک ژنراتور در محدوده زمانی تعیین شده تعریف می شود که در آن بار الکتریکی اعمال شده متغیر است.
به عنوان مثال زمانی که ژنراتور به عنوان برق پشتیبان پایه بعنوان منبع برق مصرف کننده در صورت قطع برق شبکه به دلیل خرابی یا کمبود برق عمل می کند.

۷.۲ معیارهای سایت

۷.۲.۱ استفاده زمینی Land Use

استفاده زمینی برای ژنراتورهایی که بطور ثابت، قابل حمل یا متحرک که در خشکی استفاده می شوند.

۷.۲.۲ استفاده دریایی Marine Use

استفاده دریایی برای ژنراتورهایی که مورد استفاده در کشتی ها و تاسیسات دریایی می باشند است.

۷.۳ عملکرد تکی و موازی Single and parallel operation

۷.۳.۱ کلیات

ژنراتورها می‌توانند دو نوع عملکرد داشته باشند:

الف) عملکرد تکی Single operation: این عملکرد زمانی است که ژنراتور، صرف نظر از پیکربندی یا حالت راه‌اندازی و کنترل آن‌، که به عنوان تنها منبع انرژی الکتریکی عمل می‌کند.

ب) عملکرد موازی Parallel Operation: این عملکرد زمانی است که ژنراتور با منبع تغذیه الکتریکی دیگری که دارای ولتاژ، فرکانس و فاز یکسان است به منظور تقسیم با موازی می شود. مشخصات منبع تغذیه برق شهری شامل محدوده ولتاژ و تغییرات آن، محدوده فرکانس و تغییرات آن، امپدانس شبکه و غیره باید توسط مشتری اعلام می گردد.

۷.۳.۲. مجموعه‌های مولد پس از وارد شدن به همگام شدن، به‌صورت الکتریکی متصل می‌شوند (وصل نمی‌شوند). مجموعه های مولد با خروجی ها و سرعت های مختلف را می توان استفاده کرد. تامین برق. در مورد منبع تغذیه برق عمومی، مجوز عملیات موازی باید اخذ شود. تجهیزات حفاظتی باید ارائه شوند. یادآوری این امر در مورد مجموعه‌های تولیدی نیز اعمال می‌شود که برای بررسی دوره‌ای عملکرد راه‌اندازی‌شان، باید با تامین برق به سیستم منبع تغذیه الکتریکی معمولی برای مدت زمانی که توسط سازنده مجموعه ژنراتور تعیین می‌شود، کار کنند.

جهت مشاوره خرید ،نحوه نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی و مشخصات فنی و استعلام قیمت دیزل ژنراتور با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× تماس با دیزل صنعت