پروژه های انجام شده

پروژه نیسان شرق

پروژه نیسان شرق

پروژه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی،سنکرونیزاسیون با شبکه ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ + ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا نیسان شرق

پروژه خوشگوار شبستر

پروژه خوشگوار شبستر

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و اتصال به شبکه دو دستگاه ۱۱۰۰ کاوا پروژه خوشگوار شبستر

پروژه ساسان

پروژه ساسان

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۴ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا شرکت ساسان

شاخص-پروژه

پروژه ارمغان

پروژه تامین، نصب و سنکرونایزینگ و چنج اور ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا پروژه ارمغان

شاخص-پروژه

پروژه خوشگوار تهران

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا خوشگوار تهران

شاخص-پروژه

پروژه رزین فوم

پروژه تامین، طراحی، راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا رزین فوم

پروژه-عالیس

پروژه بهارزر چناران عالیس

پروژه نیروگاهی ، تامین، طراحی، مشاوره و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا +۱ دستگاه ۱۶۵۰ پروژه عالیس

شاخص-پروژه

پروژه کاشی تبریز

پروژه تامین، مشاوره، راه اندازی و سنکرونیزاسیون ۷ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۶۷۰ کاوا کاشی تبریز

شاخص-پروژه

پروژه شاهین روی

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا شاهین روی