اینترلاک چیست

فعالیت های کلیدزنی در پست های فشار قوی به ترکیب و حالت تجهیزات پست بستگی داشته و نیاز به یک سری اصول در ترتیب کلید زنی ها دارد. این اصول، تحت عنوان شرایط اینترلاک معرفی می گردند که معمولا با توجه به وضعیت باز و بسته بودن دیگر کلیدهای موجود در شینه بندی پست مطرح میگردند. در نتیجه با در نظر گرفتن  وضعیت دیگر کلیدها از عملکرد سهوی یا ناخواسته ی کلیدها در روند عملیات کلیدزنی جلوگیری به عمل می آید.

انواع اینترلاک

اینترلاک مکانیکی

ارتباط مکانیکی بین تجهیزات مختلف (مثلاً بریکر و سکسیونر)

در پست های فشار متوسط داخلی و محصور (تابلوهای تا سطح ولتاژ ۳۳کیلوولت)که فاقد فرمان قطع و وصل از راه دور می باشند,برای جلوگیری از قطع وصل بی مورد و غیرمجاز دیسکانکت ها (قطع و وصل زیر بار) معموال از اینترلاکهای مکانیکی استفاده می شود.

نمونه ی دیگری از اینترالک های مکانیکی, اینترالک کشویی می باشد در این نوع اینترلاک تا زمانی که بریکر در حالت وصل باشد,دیسکانکت های آن نیز توسط صفحه ی شیاردار مخصوصی(که بر روی محور بریکر نصب شده)قفل می گردد تا مانع باز شدن دیسکانکت گردد.این قفل داخلی تا زمانی که بریکر قطع نگردد آزاد نمی شود و زمانی که بریکر قطع گردید با حرکت محورهای مربوطه قفل مورد نظر آزاد شده و عملکرد دیسکانکت امکان پذیر خواهد شد.

اینترلاک الکتریکی

استفاده از کنتاکت های کمکی بریکرها و سکسیونرها

منطق اینترلاک های الکتریکی در شرایطی ایجاد می گردد که فرمان های قطع و وصل بریکرها و دیسکانکت ها از اتاق فرمان و یامراکز کنترل (مثل مراکز دیسپاچینگ ها) صادر گردد.این نوع اینترلاک ها در دو طرح استفاده از منطق رله ها و استفاده از منطق کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد.انتخاب بین این دو روش پیچیدگی سیستم و قابلیت های حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده  ۳۴ می شود. در پست های جدید استفاده از منطق کامپیوتری بیشتر شده است

کامپیوتری

وضعیت کلیه بریکرها و سکسیونرها به یک کامپیوتر مرکزی داده می شود و اینترلاکها بصورت نرم افزاری پیاده می شوند

در اینترلاک های الکتریکی ,مزایای استفاده از منطق کامپیوتری نسبت به منطق رله

در اینترلاک های الکتریکی بر اساس منطق رله,اینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکت های کمکی و ترکیبات آن ها در مدار عمل کننده ی بریکر یا دیسکانکت انجام می گیرد.بنابراین یک بریکر یا دیسکانکت زمانی عمل می کند که کنتاکت های کمکی بریکرها یا دیسکانکت های دیگر در شرایطی باشند که اجازه ی شروع عملکرد را بدهند .بدین ترتیب حالت باز یا بسته بودن یک کلید از چگونگی وضعیت کنتاکت های کمکی آن مشخص می گردد.این کنتاکت ها می توانند کنتاکت های کمکی بریکر ها,دیسکانکت ها,کنتاکت های خود رله و رله های اضافی مربوطه باشند که در تابلوهای کنترل قرار می گیرند.

این تابلوهای کنترل در اتاق فرمان نصب می شوند.در صورتی که طرح شینه بندی و سیستم اینترلاک با پیچیدگی قابل ملاحضه ای مواجه باشد,اتصاالت داخلی زیادی مورد نظر خواهد بودکه این مسائل استفاده از منطق رله ی الکتریکی را با مشکل مواجه می سازد.یکی از راه حل های این مشکالت استفاده از منطق کامپیوتری است .از سیستم های کامپیوتری می توان به عنوان مونیتورینگ سیستم و هم به عنوان اینترلاک عملیاتی استفاده نمود.

در این صورت کامپیوترها بر اساس اینترلاک برنامه نویسی شده در سیستم کامپیوتر عملکرد باز و بستن بریکرها و دیسکانکت ها را بررسی خواهند نمود.در صورتی که کامپیوترها به صورت ابزار عملیاتی مورد استفاده قرار گیرند,از عملکرد نامطلوب بریکر یا دیسکانکت جلوگیری می کنند.

اصول طراحی در مدار های اینترلاک

بریکر

قطع بریکر

بدون اینترلاک است غیر از حالتی که قطع بریکر موجب عملکرد غیرمجاز سکسیونر شود.

وصل بریکر از اتاق کنترل

زمانی ممکن است که سکسیونرهای دو طرف آن کاملاً باز یا کاملاً بسته باشند

وصل بریکر از محوطه

زمانی ممکن است که سکسیونرهای دو طرف آن کاملاً باز باشند زیرا در محوطه امکان

چک کردن سنکرونیزم وجود ندارد و وصل از محوطه مختص حالت تعمیر است

تفاوت شرایط اینترالک برای وصل بریکرها از اتاق کنترل یا از محل کلید

در بعضی موارد بین فرمان وصل بریکر از اتاق کنترل (از راه دور) و فرمان وصل در محوطه(در محل کلید) تفاوت وجود دارد علت این تفاوت آن است که برای وصل بریکر معموال ابتدا سنکرون بودن ولتاژهای طرفین بریکر توسط دستگاه سنکروچک (به صورت دستی یا اتوماتیک) انجام می شود که این کار تنها در اتاق کنترل امکان پذیر خواهد بود (جایی که دستگاه سنکروچک نصب می شود). بنابراین فرمان وصل در محوطه ی کلید (که معموال برای انجام تعمیرات در نظر گرفته می شود)فقط وقتی مجاز است که دیسکانکت های طرفین بریکر کامال باز باشند.

به طور خلاصه بریکر از محوطه ی پست بسته نخواهد شد,مگر آنکه دیسکانکت های مربوطه باز باشند.وفرمان بسته شدن بریکر از اتاق کنترل در صورت بسته بودن دیسکانکت های دو طرف آن مجاز است,ولی برای شرایط تعمیر و نگهداری ,باز بودن دیسکانکت های دو طرف ,الزامی است.لذا بسته شدن بریکر از اتاق کنترل ,منوط به باز یا بسته بودن کامل دیسکانکت های طرفین بریکر خواهد بود.

قوانین اینترلاک سکسیونر

مدارهای اینترلاک قطع و وصل سکسیونر یکسان است

قطع و وصل بدون جریان یا قطع و وصل بدون ولتاژ

برای عملکرد هر سکسیونر، سکسیونر زمین مجاور آن باید باز باشد

برای عملکرد هر سکسیونر، می بایست بریکر سری با آن باز باشد

مگر آنکه یک مسیر موازی سکسیونر وجود داشته باشد

سکسیونرهای زمین فقط در صورت بی برق بودن مدار قادر به عملکرد هستند

بلوکهای کمکی مورد استفاده در مدارهای اینترلاک

CMW : یک سلکتور سوئیچ در اتاق کنترل   

دو وضعیت بصورت زیر داریم

Remote :کنترل بریکر و سکسیونر از اتاق کنترل

SCADA :کنترل بریکر و سکسیونر از مرکز دیسپاچینگ

CMSV:یک سلکتور سوئیچ در تابلوی مارشالینگ محوطه (نزدیک بریکر)

برای این حالت هم دو وضعیت بصورت زیر داریم:

Service:حالت نرمال عملکرد سیستم

Maintenance:حالت تعمیر و نگهداری

Discrepancy Control Switch (DCS)

به دو صورت زیر میتواند تغییر وضعیت بدهد:

چرخش ساعتگرد + فشار + چرخش ساعتگرد

چرخش ساعتگرد + فشار

Local Control Switch (LCS)

کلید کنترل محلی در تابلوی مارشالینگ محوطه برای قطع و وصل محلی بریکر

CMM:سلکتور سوئیچ مشخص کننده مورد کنترل سکسیونر داخل جعبه مکانیزم سکسیونر در محوطه

وضعیت ها :

L: سکسیونر از محوطه قطع و وصل می شود

R: سکسیونر از اتاق کنترل یا دیسپاچینگ قطع و وصل می شود

Synchronizing Control Switch

برای وصل کلید اپراتور SCS را در وضعیت وصل قرار میدهد پس از این کار عمل سنکرون چک بصورت دستی یا اتوماتیک  قابل اجراست.

SYN

نشان دهنده خروجی رله سنکرون چک است

اگر پس از چند دقیقه شرایط سنکرونیزم فراهم نشود رله از مدار خارج و به اپراتور آلارم داده می شود و اپراتور از مرکز دیسپاچینگ درخواست تغییر ولتاژ یا فرکانس می نماید.

  SBP

با وصل کلیدSBP اپراتور سنکرونیزم اتوماتیک را Bypass آنرا بصورت دستی انجام میدهد.

سنکرونیزم دستی با استفاده از ولتمترها فرکانس متر و سنکرونسکوپ انجام می شود

IMPULS : نشان دهنده وضعیت سیگنال ارسالی از دیسپاچینگ

Volt_vt : وضعیت ولتاژ ثانویه ترانس ولتاژ (برای وصل سکسیونر زمین لازم است)

Fuse_vt : وضعیت فیوز متصل به ثانویه ترانس ولتاژ

SF6_press : وضعیت فشار گاز کلیدها

Spring charged : وضعیت شارژ فنر کلید

مهمترین عوامل موثر در طراحی مدارهای اینترلاک:

آرایش شینه بندی پست

نوع آرایش شینه بندی نحوه ی عملکرد کلید ها را مشخص میکند,هر نوع شینه بندی دارای خصوصیاتی مختص به خود می باشد که بسیاری از این خصوصیات ,در ارتباط با نحوه ی قرار گرفتن بریکرها و دیسکانکت ها در سیستم شینه بندی مورد نظر می باشد.لذا برای ایجاد مدار های اینترالک باید به ساختار شینه بندی پست پی ببریم تا با استفاده از آن وظایف بریکرها و دیسکانکت های آن مشخص شود.

تعداد فیدرهای شینه بندی

با افزایش فیدرهای یک شینه بندی, مدارهای اینترالک بعضی از کلیدها بسیار گسترده خواهد شد.

کیفیت و فرآیند کلیدزنی های ترتیبی در پست

برای طراحی اینترالک های مناسب,باید محدودیت های کلیدزنی شبکه و ترتیب عملکرد دیسکانکت ها و بریکرها نسبت به هم را بررسی نمود تا با در نظر گرفتن این محدودیت ها ,مدار های فرمان قطع یا وصل بریکرها و دیسکانکت ها طراحی گردند.

جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی و مشخصات فنی با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× تماس با دیزل صنعت