ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۷ کاوا مدل S20W

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۱۰ کاوا مدل S20W

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۱۲ کاوا مدل S20F

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۱۵ کاوا مدل ECP28-2S/4C

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۲۰ کاوا مدل ECP28-M/4C

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۲۵ کاوا مدل ECP28-L/4C

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۳۰ کاوا مدل ECP28-VL/4C

۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۴۵ کاوا مدل ECP32-2S/4C

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور مکالته 7 - 750 کاوا

ژنراتور مکالته ۵۰ کاوا مدل ECP32-1M/4C

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
× واتساپ دیزل صنعت