لوازم جانبی کلید هوایی

تجهیزات و قطعاتی به همراه کلید هوایی در راستای کنترل و حفاظت مدار وجود دارند که، کلید هوایی را پشتیبانی می کنند. این لوازم جانبی کلید هوایی شامل موارد زیر است:

رله شنت: این قطعه جهت کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید هوایی استفاده می گردد.

میکرولوجیک: رله میکرولوجیک جهت اندازه گیری و آشکار سازی جریان اضافه بار، حفاظت بلند مدت  rms حقیقی، حفاظت کوتاه  مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند استفاده می گردد.

موتور کلید هوایی: از موتور کلید هوایی برای ارسال فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک استفاده می شود.

رله آندر ولتاژ: رله آندر ولتاژ یک تجهیز کمکی است، که برای قطع اضطراری مدار و کنترل از راه دور استفاده می شود.

محصولات لوازم جانبی کلید هوایی

× تماس با دیزل صنعت